ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หมายเหตุ* กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                      โทร. 02 02 298 2039, 02 298 2041, 02 298 2053

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

*****************************
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

*****************************
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

*****************************
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป