ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
โทร. 02-298-2041 ,02-298-2052
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๒  (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล (ไฟล์ pdf)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล  (ไฟล์ word)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัวไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)

กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป