สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขติดต่อ 
โทร. 02-2982039 , 02-298-2051  โทรสาร 02-298-5374 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ภายในวันที่ 
13 มกราคม 2563 
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 13 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://pcd.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 14 มกราคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 330 บาท  ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
จำนวน 300 บาท  
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :ผู้สมัครคัดเลือกที่ชำระค่าสมัครแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://pcd.thaijobjob.com ตั้งเเต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หัวข้อประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ
7. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ กรมควบคุมมลพิษ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์   https://pcd.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที โทร. 02-2982039 , 02-298-2051 โทรสาร 02-298-5374  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.